Privacy

Privacyverklaring

Dierenasiel Walcheren, gevestigd Maanweg 5 te Middelburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Dierenasiel Walcheren
Maanweg 5
4382 MZ  Vlissingen
0118 613579
Melanie Streefkerk  is de Functionaris Gegevensbescherming van Dierenasiel Walcheren. Zij is te bereiken via info@dierenasielwalcheren.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dierenasiel Walcheren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt,
   bijvoorbeeld telefonisch of in,correspondentie
- Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dierenasiel Walcheren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
- Het in behandeling nemen van binnengekomen formulieren via de website of anders
- Het registreren van vermiste en gevonden huisdieren
- Het registeren van binnengebrachte en geadopteerde (geplaatste) dieren
- Het registeren van donateurs
- Her registreren van sponsors
- Het afhandelen van een betaling c.q. factuur
- Verzenden van onze nieuwsbrief en donateurskrantje
- Het registreren van gegevens van onze vrijwilligers
- Het registreren van gegevens van medewerkers en stagiaires
- En het registreren van persoonsgegevens waartoe wij wettelijk toe verplicht zijn.

Huisdiereigenaren
Wij gebruiken de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van uw vraag als eigenaar, of toekomstig eigenaar, van een dier dat wij (tijdelijk) opvangen en verzorgen. Omdat het bij zwerf- of gevonden dieren niet altijd duidelijk is wie de eigenaar is, kan het zijn dat wij de persoonsgegevens van de chip van het dier zonder toestemming registreren. In die gevallen zullen wij u zo spoedig mogelijk daarna op de hoogte stellen en u alsnog om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door hier schriftelijk (of per e-mail) mee in te stemmen. Omdat wij de wettelijke asieltaak voor de gemeenten uit ons verzorgingsgebied uitvoeren (de opvang van gevonden en zwerfdieren) zijn wij verplicht om in die gevallen ook zonder uw toestemming uw persoonsgegevens te registreren voor identificatie van uw (huis)dier.
Nadat een dier niet meer onder onze verantwoordelijkheid valt, heeft u het recht om uw toestemming weer in te trekken. Wij zullen dan geen gegevens meer van u verwerken en de zaak m.b.t. het dier sluiten.
De eventuele gegevens over afgesloten zaken worden door ons in een beveiligde omgeving gedurende de daarvoor gestelde wettelijke termijn opgeslagen en bewaard. Daarna worden de gegevens vernietigd.
Voor de archivering van de afgesloten zaken worden uw persoonsgegevens tot dat moment bewaard.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dierenasiel Walcheren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Gegevens van geadopteerde dieren worden 20 jaar bewaard. Zolang een dier in principe nog in leven kan zijn, retour gebracht worden of als geregistreerd zwerfdier worden aangeboden. Door middel van de chipregistratie kan de eigenaar gevonden worden.  In alle gevallen moet een persoon zich kunnen legitimeren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Dierenasiel Walcheren vindt uw privacy belangrijk! Daarom verklaren wij dat de gegevens die u ons hebt verstrekt enkel en alleen worden gebruikt ten behoeve van verwerking van vragen, aanvragen en reserveringen. De functionaris houdt uw gegevens bij en wijzigt deze alleen als u dat nodig acht.
Alle nieuwe aanmeldingen via ons contactformulier komen rechtstreeks bij de functionaris, die er zorgvuldig mee omgaat. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven en instellingen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Dierenasiel Walcheren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Omdat in opdracht van de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere wij gegevens opnemen en bewaren hebben zij met ons een verwerkersovereenkomst afgesloten. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Dierenasiel Walcheren gebruikt functionele en tracking cookies door derden bijv. Youtube en Google maps. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit (De Pree e-Consult - Websitebouwer - Functionele cookie voor werking website). Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Tracking cookies houden uw surfgedrag bij zodat derden op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenasiel Walcheren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dierenasielwalcheren.nl.
Indien er twijfel bestaat aan de juistheid van uw verzoek, zullen wij u vragen u te legitimeren.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachtenprocedure
U heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dierenasiel Walcheren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op, telefonisch, schriftelijk, of per e-mail: info@dierenasielwalcheren.nl